Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku,

otrzymujesz od nas – to jest od Tejwaz Volha Karcheuskaya, administratora przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych – niniejszą informację w związku z obowiązkiem przedstawienia Ci jej na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego przepisy zaczęły być stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Twoje dane są i będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

  • kontaktowania się z Tobą, prowadzenia procesu rekrutacji,
  • wypełniania obowiązków prawnych związanych z zatrudnianiem obywateli spoza UE, w tym złożenia wniosku o zezwolenie na pracę.

Twoje dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

  • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną przez czas wykonywania tej umowy.

Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych skutkującego obowiązkiem po naszej stronie zaprzestania ich przetwarzania.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Ciebie, ich podanie może być wymagane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umowy. Niepodanie Twoich danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie lub wykonanie zawartej z Tobą umowy. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Twoich danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację ww. celów (np. nie będziemy mogli prowadzić procesu rekrutacji).

W związku z realizacją wyżej wymienionych celów przetwarzamy lub będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Twoje imię i nazwisko wraz z którąkolwiek z następujących kategorii: adres geograficzny, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacyjny.

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. za pośrednictwem formularza elektronicznego), za pośrednictwem innego podmiotu, z którym współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł, np. z ogólnie dostępnych źródeł internetowych.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Posiadasz także prawo – w granicach przepisów ustawy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, podmiotom działającym na nasze zlecenie, a także bankom, organom właściwym dla publicznych świadczeń zdrowotnych, windykatorom – zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której jesteś stroną, lub na mocy której świadczymy Ci usługi.

W razie konieczności przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

Gdybyś chciał się z nami skontaktować w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, to możesz to zrobić, pisząc na adres: biuro@tejwaz.pl

Z poważaniem,
TEJWAZ Volha Karcheuskaya